Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

foodforsoul
4018 e5e1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapomruki pomruki
3153 7342
Reposted fromfreakish freakish viaoxygenium oxygenium
foodforsoul
8169 ef4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamisery misery

April 27 2017

foodforsoul
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaserda serda
foodforsoul
Reposted fromshakeme shakeme viamadamemonroe madamemonroe

April 26 2017

3824 2db3 500
Reposted fromdancingspirals dancingspirals viagosza gosza
1637 40c1 500
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viagosza gosza
foodforsoul
Reposted frombluuu bluuu viaasylopath asylopath
foodforsoul
- Co było piękniejszego niż jej oczy ?
- Dusza której nie miała żadna inna.
— Piotr Tokarz
Reposted frombeatkazz beatkazz viajointskurwysyn jointskurwysyn
foodforsoul
Czuję się, jakbym umarł, ale dalej musiał żyć.
— Stephenie Meyer – Chemik
Reposted fromnyaako nyaako viaxannabelle xannabelle
foodforsoul
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaxannabelle xannabelle
foodforsoul
1595 c4c2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme

April 23 2017

foodforsoul
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
foodforsoul
4088 913e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
foodforsoul
Życie to kuchenka. Gotuj na wszystkich czterech palnikach.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
foodforsoul
foodforsoul
9476 212a 500
Reposted fromverronique verronique viadusix dusix
foodforsoul
Reposted fromshakeme shakeme viatoniewszystko toniewszystko
foodforsoul
6603 70aa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl