Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

foodforsoul
3373 8f44
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRedPenny RedPenny
foodforsoul
Reposted fromoll oll viainspirations inspirations
foodforsoul

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viaretro-girl retro-girl
foodforsoul
7607 d7a7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
foodforsoul
5639 336e 500
Reposted fromtfu tfu viainspirations inspirations
foodforsoul
O inteligencji człowieka nie stanowi zasób posiadanych przez niego wiadomości, zwłaszcza wiadomości szkolnych, że nie stanowi o niej także to lub inne uzdolnienie specjalne lub talent (np. artystyczny, muzyczny, techniczny), ale pewna ogólna i stała właściwość umysłu, wyrażająca się w umiejętności tworzenia pojęć i sądów, w umiejętności prawidłowego myślenia, w umiejętności odróżniania rzeczy istotnych od nieistotnych, zdolności należytego porozumiewania się z innymi ludźmi, w pewnej spontaniczności i inicjatywie myślowej, których brak rzuca się w oczy w przypadkach niedorozwoju umysłowego.
— W. Łuniewski
foodforsoul
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viarzzkropka rzzkropka
foodforsoul
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
foodforsoul
"Harry, zdradzę ci pewną tajemnicę: każdego dnia dawaj sobie prezent. Nie planuj go, nie czekaj, niech on sam przyjdzie. Może to być drzemka w fotelu, jakaś nowa rzecz lub filiżanka kawy".
— Dale Cooper, Twin Peaks

June 07 2017

foodforsoul
2887 698d
Reposted fromstarryeyed starryeyed viajethra jethra
foodforsoul
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
foodforsoul
9056 e8a2 500
Reposted frombraindrops braindrops viagronsaker gronsaker
foodforsoul
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viagronsaker gronsaker
foodforsoul
Kiedy los nam nie sprzyja, w głębi serca wszyscy jesteśmy egoistami i wszyscy wznosimy te same modły: tylko nie ja, tylko nie ja, jeszcze nie teraz.
— Simon Beckett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapomruki pomruki
foodforsoul
4106 5c4b
Reposted frompesy pesy viapomruki pomruki
koniec to nowy start
— będę walczył (via roztrwonienie)
foodforsoul
8676 f9a9 500
foodforsoul
Czy życie to nie rzecz gustu? Jednym się podoba i chętnie żyją, a drudzy muszą.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromhejhejter hejhejter viapomruki pomruki

June 04 2017

foodforsoul
4876 50b3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
foodforsoul
3726 233b
Reposted fromspring-flow spring-flow viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl